top of page

TIETOSUOJASELOSTE / POTILASREKISTERI 

 

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan Kipekeen asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn.


1. REKISTERIN PITÄJÄ 

 

Kipekee

Y-tunnus: 2990201-6

Kyösti Kallion tie 1 a B 20, 00570 Helsinki

(Toimipaikan osoite: Saariniemenkatu 4, 00530 Helsinki)

p. 045 321 0902

kipekee.style@gmail.com


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Saara Saturo

Kyösti Kallion tie 1a B 20, 00570 Helsinki

puh. 0504136265

saara.saturo@gmail.com

 

3. REKISTERIN NIMI

 

Kipekee Tmi:n potilasrekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 

Potilaiden ja asiakkaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteustus ja seuranta. Rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu ja tilastointi. Asiakkaan/potilaan kirjallisella suostumuksella yhteystietojen käyttö suoramarkkinointiin ja tiedottamiseen.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Potilaan/asiakkaan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot.

Potilaan/asiakkaan hoidon kannalta vätltämättömät esitiedot ja terveystiedot.

Muut hoidon kantta välttämättömät tiedot.

Ajanvarausta ja laskutusta koskevat tiedot.


 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Potilas/asiakas itse ja alaikäisen lapsen huoltaja. Tutkimisen ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot. Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä potilaan/asiakkaan tai alaikäisen lapsen huoltajan suostumuksella saatavat asiakirjat.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

 

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön eritysmääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitoksille.

 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

 

Järjestelämästä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Manuaalinen aineisto/paperiset potilaskortit säilytetään lukollisessa arkistokaapissa, lukollisessa ja valvotussa tilassa. Sähköinen aineoisto säilytetään salasanoin suojatussa kansiossa Rekisterinpitäjän käyttäjätunnuksen takana. Potilas-/asiakastiedot tallenetaan Kipekee:n potilasrekisteriin potilaan/asiakkaan kirjalliseen suostumukseen perustuen. Potilasasiakirjan luku- ja merkitsemisoikeus on vain potilas-/asiakaskäyntiin liittyvällä hoitavalla henkilöllä. 

 

10. TARKASTUSOIKEUS

 

Potilaalla/asiakkaalla on oikeus tarkastaaa omat potilastietonsa veloituksetta. Kirjallinen tarkastusoyyntö toimitetaan reksiterin ylläpitäjälle. Tieodt luovutetaan potilaalle/asiakkaalle kirjallisina. Ennen luovutusta potilaan/asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

 

11. OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

 

Potilaalla/asiakkaalla on oikeus vaatia potilasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja toimittaa rekisterinpitään yhteyshenkilölle.

bottom of page